Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej.

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Wyłączenia:
 • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • treści udostępniane przez użytkowników
 • zamieszczone na stronie treści podmiotów trzecich
Ułatwienia dostępu:
 • możliwość zmiany kontrastu pomiędzy tekstem a tłem
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-15. Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez Wykonawcę świadczącego usługi utrzymania Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej. Pobierz raport.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem CKZ, sekretariat.ckz@wroclawskaedukacja.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 71 798 67 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek A

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Wejścia do budynku A bezpośrednio z chodnika.
 • Obsługa w budynku A. Pracownik portierni udziela pomocy osobom niepełnosprawnym na wózkach.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: Korytarze i schody dostępne. W wejściu głównym brak windy mogącej przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi.
 • Opis dostosowań: Pracownicy portierni udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym Informacji udzielają pracownicy portierni – wejście główne budynku A
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: CKZ posiada parking z możliwością korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, miejsce znajduje się na wprost wejścia do budynku A
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Brak ograniczeń – informacji udziela recepcjonistka.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: Brak takiej możliwości.

Budynek B

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Wejścia do budynku B bezpośrednio z chodnika.
 • Obsługa w budynku B. Pracownik portierni CKZ udziela pomocy osobom niepełnosprawnym na wózkach.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: Korytarze i schody dostępne. W wejściu głównym platforma mogąca przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi.
 • Opis dostosowań: Pracownicy CKZ udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym Informacji udzielają pracownicy portierni – wejście główne budynku A
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: CKZ posiada parking z możliwością korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, miejsce znajduje się na wprost wejścia do budynku A
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Brak ograniczeń – informacji udziela pracownik CKZ.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: Brak takiej możliwości.

Budynek C

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Wejścia do budynku C podjazd dostosowany do osób niepełnosprawnych
 • Obsługa w budynku C Pracownik CKZ udziela pomocy osobom niepełnosprawnym na wózkach.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: Korytarze i schody dostępne. W wejściu głównym winda mogąca przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi.
 • Opis dostosowań: Pracownicy portierni udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym Informacji udzielają pracownicy CKZ – wejście główne budynku A
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: CKZ posiada parking z możliwością korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, miejsce znajduje się na wprost wejścia do budynku A
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Brak ograniczeń – informacji udziela pracownik CKZ
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: Brak takiej możliwości.

Budynek D

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Wejścia do budynku D bezpośrednio z chodnika. Budynek jedno kondygnacyjny
 • Obsługa w budynku D. Pracownik CKZ udziela pomocy osobom niepełnosprawnym na wózkach.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: Korytarze i schody dostępne. W wejściu głównym brak windy mogącej przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi.
 • Opis dostosowań: Pracownicy portierni udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym Informacji udzielają pracownicy portierni – wejście główne budynku A
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: CKZ posiada parking z możliwością korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, miejsce znajduje się na wprost wejścia do budynku A
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Brak ograniczeń – informacji udziela pracownik CKZ
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: Brak takiej możliwości.