O projekcie

Logo pe.edu.wroclaw.pl

Logo pe.edu.wroclaw.plCentrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu od wielu lat rozwija kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli poprzez wrocławską Platformę Edukacyjną, która jest internetowym systemem wspomagania nauczania, w ramach którego możliwe jest tworzenie ścieżek edukacyjnych, udostępnianie kursów e-learningowych i zarządzanie wszystkimi zasobami związanymi z procesem nauczania. 

Platforma Edukacyjna powstała w oparciu o narzędzie Moodle, będące środowiskiem nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępnym przez przeglądarkę internetową. Z platformy mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy wrocławskich jednostek oświatowych.

Aby pracować z kursami, wystarczy dowolne urządzenie z przeglądarką internetową i dostępem do sieci.

Te cechy stwarzają ogromne możliwości dla edukatorów. 

Zalety Platformy Edukacyjnej Moodle dla uczniów i szkół 

Z myślą o uczniach!

Platforma stwarza możliwość:

- powstania wirtualnej klasy

- zwiększenia poziomu motywacji uczniów do systematycznej nauki

- aktywizacji uczniów nieśmiałych

- nauki samodzielności oraz odpowiedzialności

- wyrażania swoich poglądów oraz myśli w sposób jasny i czytelny dla innych odbiorców

- łatwej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi grupami użytkowników platformy

- wspomagania procesu uczenia się (uczeń podczas nieobecności może łatwo nadrobić zaległości), szczególnie ważne wsparcie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenie indywidualnego

- śledzenia wyników w nauce oraz aktywności uczniów

- otwarcia na poglądy innych osób.

Dzięki platformie

- uczeń staje się aktywnym podmiotem, korzysta z nowoczesnych dostępnych źródeł nauki, samodzielnie buduje własny system wiedzy

- uczeń ma możliwość korzystania z najbardziej rozpowszechnionej platformy edukacyjnej na Świecie, powszechnie stosowanej na uczelniach wyższych

- nauczyciel łatwo może zweryfikować wiedzę uczniów, zadawać pytania oraz przygotowywać zadania domowe.

Wrocławska Platforma Edukacyjna Moodle Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, internetowa platforma służąca do nauczania i uczenia się.

Umożliwia Nauczycielom uzyskanie kompetencji w zakresie pracy dydaktycznej w chmurze: 

Zagadnienia realizowane podczas cyklicznych szkoleń w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu: 

  *   dydaktyczna praca w chmurze i sposoby jej realizacji,

  *   Platforma Edukacyjna jako internetowy system wspomagania nauczania w oparciu o narzędzie Moodle,

  *   stworzenie i zapisanie e-learningowego kursu dydaktycznego na Platformie Edukacyjnej,

  *   dostęp do bazy treści edukacyjnych (materiały multimedialne, opracowania) na Platformie Edukacyjnej,

  *   zindywidualizowane nauczanie (zadawanie, odsyłanie, ocena prac) na Platformie Edukacyjnej,

  *   zdalne testy, sprawdziany na Platformie Edukacyjnej i w Office 365,

  *   praca grupowa nad dokumentami, projektami na Platformie Edukacyjnej i poprzez Office 365.