Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
Regulamin Zasady strony Uwierzytelni użytkownicy
Klauzula informacyjna Inne polityki Uwierzytelni użytkownicy
Polityka prywatności Polityka prywatności Wszyscy użytkownicy

Podsumowanie

  

Pełna treść polityki

wpe-ckz_logo_skrocone_rgb.png

REGULAMIN -  ZASADY KORZYSTANIA
Z WROCŁAWSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU

§ 1 Zasady ogólne

Definicje:

 1. Wrocławska Platforma Edukacyjna - internetowy system wspomagania procesów edukacyjnych poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość, w ramach którego możliwe jest tworzenie ścieżek edukacyjnych, udostępnianie kursów
  e-learningowych i zarządzanie zasobami związanymi z procesem nauczania. Platforma powstała w oparciu o narzędzie Moodle, będące środowiskiem nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępnym przez przeglądarkę internetową. Częścią Platformy jest usługa Microsoft 365, z którą zintegrowane jest narzędzie Moodle.
 2. Użytkownik Platformy - uczniowie, nauczyciele i pracownicy wrocławskich jednostek oświatowych.
 3. Administrator Platformy - osoba odpowiedzialna za poprawne funkcjonowanie Platformy, posiadająca najszerszy zakres uprawnień np. tworzenia, usuwania kursów, zmiany ustawień systemowych Platformy Edukacyjnej, udzielania uprawnień innym Użytkownikom.
 4. Menedżer – osoba posiadająca uprawnienia do tworzenia kategorii kursów oraz tworzenia, modyfikowania i usuwania kursów.
 5. Autor kursu - osoba mająca możliwość tworzenia własnych kursów na Platformie i modyfikacji ich zawartości.
 6. Prowadzący - osoba mająca możliwość modyfikacji i edycji zawartości kursu, którego jest twórcą i oceniania prac uczestników kursu.
 7. Prowadzący bez praw edycji – osoba bez praw edycji, może uczestniczyć w kursach i oceniać Studentów, ale nie może wprowadzać zmian edycyjnych.
 8. Student – osoba, która może uzyskać dostęp i uczestniczyć w kursach.
 9. Uwierzytelniony użytkownik – Wszyscy zalogowani użytkownicy.
 10. Kurs - materiały dydaktyczne zapisane w postaci elektronicznej do wspomagania nauczania "konwencjonalnego" lub prowadzenia kursów zdalnych przez Internet.
 11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

§ 2 Utworzenie konta Użytkownika Platformy

 1. Konto na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej może utworzyć (uczniom i nauczycielom/pracownikom) wrocławska jednostka oświatowa, do której uczęszcza uczeń lub w której pracuje nauczyciel/pracownik, bez wniosku tych podmiotów. Wówczas pierwsze logowanie musi odbyć się przez stronę https://pe.edu.wroclaw.pl. Po zalogowaniu wymagana jest elektroniczna akceptacja regulaminu, polityki prywatności i klauzuli informacyjnej. W przypadku kont dzieci poniżej 16 roku życia, pierwsze logowanie oraz akceptację polityk, musi wykonać rodzic / opiekun prawny.
 2. O konto na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej mogą również ubiegać się wszyscy uczniowie, nauczyciele/pracownicy wrocławskich placówek oświatowych, w sytuacji, kiedy placówka oświatowa nie utworzyła kont tym podmiotom. Wypełniony wniosek, którego wzór dostępny jest pod poniższymi linkami, należy złożyć w sekretariacie placówki oświatowej, do której uczęszcza uczeń lub pracuje nauczyciel/pracownik.

§ 3 Prawa i obowiązki Użytkowników Platformy Edukacyjnej

 1. Użytkownik Platformy ma prawo w szczególności do:
 • korzystania z oferty Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej, w tym do uczestnictwa w prowadzonych Kursach;
 • konsultacji z Prowadzącym Kurs i Prowadzącym bez prawa edycji w przypadku pytań, sugestii oraz problemów jak również zadawania pytań i innych aktywności w ramach Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej.
 1. Zabrania się Użytkownikowi Platformy Edukacyjnej w szczególności:
 • przekazywania za pośrednictwem Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej jakichkolwiek materiałów niezgodnych    z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, lub mogących zachęcać innych Użytkowników Platformy do zachowania uznawanego za przestępstwo lub inne naruszenie prawa;
 • podejmowania prób złamania hasła innych Użytkowników Platformy, czy też do uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu do Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej.
 1. Użytkownik Platformy Edukacyjnej ma obowiązek przestrzegania zasad dopuszczalnych działań w czasie korzystania z usług Microsoft 365, dostępnych na stronie https://privacy.microsoft.com/pl-pl
 2. W przypadku ujawnienia treści/materiałów w ramach Kursu, które wskazują na naruszenie prawa Użytkownik Platformy zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie do Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu w następujący sposób:

  - listownie na adres: ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław,
  - przez e-mail: sekretariat@ckz.edu.pl,
  - telefonicznie: 071 798 67 00.

§ 4 Odpowiedzialność Podmiotu prowadzącego Platformę Edukacyjną

 1. Osoby zamieszczające materiały na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej, w szczególności Autor kursu lub Prowadzący, ponoszą odpowiedzialność za treści w nich umieszczone. Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu informuje, że materiały zawarte na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej mogą zawierać błędy i nieścisłości oraz, że nie są one weryfikowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego lub jego przedstawicieli.

 2. Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów, ani wiarygodności rad, opinii, schematów, oświadczeń, rysunków szkiców lub innych informacji wyświetlanych na stronach Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej lub rozpowszechnianych za jej pośrednictwem. Użytkownik Platformy akceptuje fakt, że korzystając z materiałów opublikowanych na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej działa na własną odpowiedzialność.

  § 5 Ochrona praw autorskich

 1. Wrocławska Platforma Edukacyjna Moodle funkcjonuje w ramach licencji "Creative Commons. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0". Licencja uprawnia do: kopiowania i rozpowszechniaj treści w dowolnym medium i formacie, zmieniania i tworzenia innego materiału dla dowolnego celu, także komercyjnego. Przetworzone materiały należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany.
 2. Na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej wolno zamieszczać tylko te materiały, do których Użytkownik Platformy posiada prawa autorskie. Użytkownik Platformy udziela licencji publicznej na korzystanie z utworu na zasadach określonych w ust. 1. Szczegółowe zasady dotyczące udzielania licencji „Creative Commons” znajdują się na stronie internetowej: http://creativecommons.pl/wybierz-licencje.
 3. W przypadku zamieszczenia całości bądź fragmentów materiałów osób trzecich wymagane jest podanie źródła. Wymagane jest również podanie informacji o warunkach licencyjnych lub dołączenie pisemnej zgody autora na zamieszczenie materiałów na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1231).
 4. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez Użytkowników Platformy mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez Prowadzącego, Menedżera lub Administratora Platformy, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszych zasad korzystania z Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów niezwiązanych z programem Kursu. Udostępnianie konta osobom trzecim jest zabronione i może skutkować zablokowaniem konta Użytkownika Platformy.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z utworzeniem i prowadzeniem konta na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej jest Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu (dalej: „my”). 

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu założenia i prowadzenia konta na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej oraz korzystania z usług Platformy, w ramach której działa platforma e-learningowa Moodle https://pe.edu.wroclaw.pl oraz usługi Microsoft 365. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych.
 2. Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych.
 3. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych.
 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w dokumencie „Klauzula informacyjna” dostępnym pod linkiem.

 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Platformy

W zakresie, w jakim Centrum Kształcenia Zawodowego umożliwia przechowywanie Użytkownikom Platformy danych osobowych, które są związane z wykorzystywaniem narzędzi edukacyjnych m.in.

 1. uczniowie: imię, nazwisko, nazwa konta (login), adres e-mail, nazwa jednostki oświatowej, do której uczęszcza uczeń, klasa (oddział), zdjęcie (awatar),
 2. nauczyciele/pracownicy wrocławskich jednostek oświatowych: imię, nazwisko, nazwa konta (login), adres e-mail, miejsce pracy, zdjęcie (awatar),
 3. w przypadku pozostałych osób: imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce pracy oraz pozostałe informacje zamieszczone przez Użytkowników Platformy, które są związane z wykorzystywaniem narzędzi edukacyjnych m.in.:
 • o wizerunek i głos udostępniany w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
 • o treści wytworzone lub udostępnione z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia informatycznego np. opinie nauczyciela o uczniu, zadania domowe;
 • o metadane wytworzone w związku z korzystaniem z narzędzia edukacyjnego (np. informacja o miejscu i czasie ostatniego logowania do aplikacji).

wrocławska jednostka oświatowa powierza przetwarzanie danych osobowych Centrum Kształcenia Zawodowego na warunkach określonych w Regulaminie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim wrocławska jednostka oświatowa tworzy konto Użytkownika Platformy w trybie określonym w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, Centrum Kształcenia Zawodowego powierza tej jednostce przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Platformy na warunkach określonych w Regulaminie powierzenia przetwarzania danych osobowych przez CKZ.

§ 7 Postanowienia końcowe

Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany, informacja o aktualizacji treści Regulaminu będzie opublikowana na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej, a nowa wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie https://pe.edu.wroclaw.pl/regulamin. Użytkownik Platformy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Jeżeli Użytkownik Platformy nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej (jeżeli konto zostało utworzone na wniosek Użytkownika Platformy).


Podsumowanie

  

Pełna treść polityki

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z WROCŁAWSKĄ PLATFORMĄ EDUKACYJNĄ

PROWADZONĄ PRZEZ

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU

Poniżej przedstawiamy informacje o tym, w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z korzystaniem z Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej prowadzonej przez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych - w związku z utworzeniem i prowadzeniem konta na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej - jest Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław,
 • przez e-mail: sekretariat@ckz.edu.pl,
 • telefonicznie: 071 798 67 00.
 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, którym jest Tomasz Grzybowski. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu założenia i prowadzenia konta na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej oraz korzystania z usług platformy, w ramach której działa platforma e-learningowa Moodle https://pe.edu.wroclaw.pl oraz usługi Microsoft 365.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest wspomaganie przez nas placówek oświatowych w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także w realizacji innych zadań wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do założenia konta na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej. Brak podania danych może wiązać się z konsekwencjami związanymi z Twoją edukacją lub stosunkiem pracy, o których szczegółowe informacje uzyskasz od placówki oświatowej, w której się uczysz lub pracujesz.

Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia Twojego konta Użytkownika Platformy, ale nie dłużej niż przez okres:

 • 3 miesięcy od dnia zakończenia edukacji w danej placówce oświatowej – jeśli jesteś uczniem,
 • 3 miesięcy od dnia zakończenia roku szkolnego, w którym rozwiązano z Tobą stosunek pracy – jeżeli jesteś nauczycielem/pracownikiem placówki oświatowej,

chyba, że:

będziemy nadal przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia konta utworzonego na Twój wniosek (a nie przez placówkę oświatową) lub będziesz kontynuować naukę/pracę we wrocławskiej placówce oświatowej korzystającej z Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcy usług IT. Jednym z nich jest firma Microsoft, która przechowuje dane związane ze świadczeniem usług na terytorium Unii Europejskiej. 

Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

 1. Źródło danych

Twoje dane pozyskamy od placówki oświatowej (na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku o utworzenie konta) lub bez Twojego wniosku, jeśli decyzją placówki oświatowej utworzy ona Tobie konto Użytkownika Platformy. Pozyskamy następujące dane: imię, nazwisko oraz nazwa placówki oświatowej, w której się uczysz lub pracujesz.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych.
 2. Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych.
 3. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:
 • uważasz, że dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • uważasz, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W powyższych przypadkach usuniemy Twoje dane chyba, że dane będą nam potrzebne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 1. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe powyżej).

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust 1 lit. e RODO), przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Informujemy, że w takim przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu - skontaktuj się z nami (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl.


Podsumowanie

Polityka prywatności

Pełna treść polityki

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Informacje ogólne

 1. Usługodawcą wrocławskiej platformy edukacyjnej zwanej dalej „Platformą” jest Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu zwany dalej „Centrum Kształcenia Zawodowego”.
 2. Platforma wykorzystuje narzędzie Moodle dostępne pod adresem https://pe.edu.wroclaw.pl, zintegrowane z usługą Microsoft 365 dostępną pod adresem https://portal.office.com.
 3. Platforma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”);
  3. poprzez gromadzenie logów serwera WWW przez Usługodawcę.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Platformy.
 2. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez użytkowników oraz nie ujawnia ich podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych przez przepisy prawa.
 3. Zasady zachowania poufności informacji usług Microsoft 365 dostępne są na stronie https://privacy.microsoft.com/pl-pl.

§ 3. Informacja o plikach cookies

 1. Czym są pliki cookies (ciasteczka).

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku stron wymagających logowania i do monitorowania aktywności odwiedzających. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytywanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

 1. Strona https://pe.edu.wroclaw.pl korzysta z plików cookies w celach:

Sesyjnych (utrzymywanie sesji użytkownika Platformy "po zalogowaniu", dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła). Właściciel plików cookies: Centrum Kształcenia Zawodowego.

 1. Jak wyłączyć pliki "cookies" w przeglądarce internetowej?

Edge

Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność

link

Firefox

Narzędzia > Opcje > Prywatność

link

Chrome

Ustawienia > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści

link

Opera

Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

link

Safari

Ustawienia > Preferencje > Prywatność

link

link

 1. Użytkownik wyraża zgodę na zapis lub odczyt plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 2. Więcej informacji na temat plików cookies:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
  http://wszystkoociasteczkach.pl/

§ 4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Platformą.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Platformy nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

§ 5. Logi Moodle

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie Moodle. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Platformą i zapewnieniu bezpieczeństwa danych.
 2. Dane są kojarzone z zalogowanymi użytkownikami.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław,
 • przez e-mail: sekretariat@ckz.edu.pl,
 • telefonicznie: 071 798 67 00.
 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, którym jest Tomasz Grzybowski. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapewnienia funkcjonalności naszej strony i umożliwienia Ci korzystania z jej treści. Są to informacje pozyskiwane za pośrednictwem plików cookies i podobnych technologii. Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest właściwe utrzymanie strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 prawa telekomunikacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego przeglądania strony lub ułatwienia korzystanie z niej.  

Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia na adres email: iod.ckp@wroclawskaedukacja.pl lub przez zmianę ustawień Twojej przeglądarki.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej strony przetwarzamy - do czasu zakończenia sesji (w zakresie plików cookies niezbędnych) oraz odpowiednio przez 30 dni (w zakresie pozostałych plików cookies).

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Dostęp do Twoich danych będą mieć nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcy usług IT, firmy utrzymujące i serwisujące nasze serwery informatyczne, firmy zajmujące się obsługą naszej strony.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych.
 3. Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych.
 4. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych.
 5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 6. Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe powyżej).

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Informujemy, że w takim przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Aby skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu - skontaktuj się z nami (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl.