Regulamin


  

wpe-ckz_logo_skrocone_rgb.png

REGULAMIN -  ZASADY KORZYSTANIA
Z WROCŁAWSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU

§ 1 Zasady ogólne

Definicje:

 1. Wrocławska Platforma Edukacyjna - internetowy system wspomagania procesów edukacyjnych poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość, w ramach którego możliwe jest tworzenie ścieżek edukacyjnych, udostępnianie kursów
  e-learningowych i zarządzanie zasobami związanymi z procesem nauczania. Platforma powstała w oparciu o narzędzie Moodle, będące środowiskiem nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępnym przez przeglądarkę internetową. Częścią Platformy jest usługa Microsoft 365, z którą zintegrowane jest narzędzie Moodle.
 2. Użytkownik Platformy - uczniowie, nauczyciele i pracownicy wrocławskich jednostek oświatowych.
 3. Administrator Platformy - osoba odpowiedzialna za poprawne funkcjonowanie Platformy, posiadająca najszerszy zakres uprawnień np. tworzenia, usuwania kursów, zmiany ustawień systemowych Platformy Edukacyjnej, udzielania uprawnień innym Użytkownikom.
 4. Menedżer – osoba posiadająca uprawnienia do tworzenia kategorii kursów oraz tworzenia, modyfikowania i usuwania kursów.
 5. Autor kursu - osoba mająca możliwość tworzenia własnych kursów na Platformie i modyfikacji ich zawartości.
 6. Prowadzący - osoba mająca możliwość modyfikacji i edycji zawartości kursu, którego jest twórcą i oceniania prac uczestników kursu.
 7. Prowadzący bez praw edycji – osoba bez praw edycji, może uczestniczyć w kursach i oceniać Studentów, ale nie może wprowadzać zmian edycyjnych.
 8. Student – osoba, która może uzyskać dostęp i uczestniczyć w kursach.
 9. Uwierzytelniony użytkownik – Wszyscy zalogowani użytkownicy.
 10. Uwierzytelniony użytkownik na stronie głównej – Wszyscy zalogowani użytkownicy na stronie głównej kursu.
 11. Kurs - materiały dydaktyczne zapisane w postaci elektronicznej do wspomagania nauczania "konwencjonalnego" lub prowadzenia kursów zdalnych przez Internet.
 12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

§ 2 Utworzenie konta Użytkownika Platformy

 1. Konto na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej może utworzyć (uczniom i nauczycielom/pracownikom) wrocławska jednostka oświatowa, do której uczęszcza uczeń lub w której pracuje nauczyciel/pracownik, bez wniosku, o którym mowa w punkcie 2. Wówczas pierwsze logowanie musi odbyć się przez stronę https://pe.edu.wroclaw.pl. Po zalogowaniu wymagana jest elektroniczna akceptacja regulaminu, polityki prywatności i klauzuli informacyjnej. W przypadku kont dzieci poniżej 16 roku życia, pierwsze logowanie oraz akceptację polityk, musi wykonać rodzic / opiekun prawny.
 2. O konto na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej mogą również ubiegać się wszyscy uczniowie, nauczyciele/pracownicy wrocławskich placówek oświatowych, w sytuacji, kiedy placówka oświatowa nie utworzyła kont. Wypełniony wniosek, którego wzór dostępny jest pod poniższymi linkami, należy złożyć w sekretariacie placówki oświatowej, do której uczęszcza uczeń lub pracuje nauczyciel/pracownik.

§ 3 Prawa i obowiązki Użytkowników Platformy Edukacyjnej

 1. Użytkownik Platformy ma prawo w szczególności do:
 • korzystania z oferty Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej, w tym do uczestnictwa w prowadzonych Kursach;
 • konsultacji z Prowadzącym Kurs i Prowadzącym bez prawa edycji w przypadku pytań, sugestii oraz problemów jak również zadawania pytań i innych aktywności w ramach Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej.
 1. Zabrania się Użytkownikowi Platformy Edukacyjnej w szczególności:
 • przekazywania za pośrednictwem Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej jakichkolwiek materiałów niezgodnych    z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, lub mogących zachęcać innych Uczestników Platformy do zachowania uznawanego za przestępstwo lub inne naruszenie prawa;
 • podejmowania prób złamania hasła innych Użytkowników Platformy, czy też do uzyskania nie przysługujących mu praw dostępu do Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej.
 1. Użytkownik Platformy Edukacyjnej ma obowiązek przestrzegania zasad dopuszczalnych działań w czasie korzystania z usługi Microsoft 365, dostępnych na stronie https://privacy.microsoft.com/pl-pl
 2. W przypadku ujawnienia treści/materiałów, które wskazują na naruszenie prawa Użytkownik zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie do Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu w następujący sposób:

  - listownie na adres: ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław,
  - przez e-mail: sekretariat@ckz.edu.pl,
  - telefonicznie: 071 798 67 00.

§ 4 Odpowiedzialność Podmiotu prowadzącego Platformę Edukacyjną

 1. Osoby zamieszczające materiały na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej, w szczególności Autor kursu lub Prowadzący, ponoszą odpowiedzialność za treści w nich umieszczone. Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu informuje, że materiały zawarte na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej mogą zawierać błędy i nieścisłości oraz, że nie są one weryfikowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego lub jego przedstawicieli.

 2. Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów, ani wiarygodności rad, opinii, schematów, oświadczeń, rysunków szkiców lub innych informacji wyświetlanych na stronach Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej lub rozpowszechnianych za jej pośrednictwem. Użytkownik Platformy akceptuje fakt, że korzystając z materiałów opublikowanych na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej działa na własną odpowiedzialność.

  § 5 Ochrona praw autorskich

 1. Wrocławska Platforma Edukacyjna Moodle funkcjonuje w ramach licencji "Creative Commons. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0". Licencja uprawnia do: kopiowania i rozpowszechniaj treści w dowolnym medium i formacie, zmieniania i tworzenia innego materiału dla dowolnego celu, także komercyjnego. Przetworzone materiały należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany.
 2. Na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej wolno zamieszczać tylko te materiały, do których Użytkownik Platformy posiada prawa autorskie. Użytkownik Platformy udziela licencji publicznej na korzystanie z utworu na zasadach określonych w ust. 1. Szczegółowe zasady dotyczące udzielania licencji „Creative Commons” znajdują się na stronie internetowej: http://creativecommons.pl/wybierz-licencje.
 3. W przypadku zamieszczenia całości bądź fragmentów materiałów osób trzecich wymagane jest podanie źródła. Wymagane jest również podanie informacji o warunkach licencyjnych lub dołączenie pisemnej zgody autora na zamieszczenie materiałów na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1231).
 4. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez Użytkowników Platformy mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez Prowadzącego, Menedżera lub Administratora Platformy, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszych zasad korzystania z Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów niezwiązanych z programem Kursu. Udostępnianie konta osobom trzecim jest zabronione i może skutkować zablokowaniem konta Użytkownika Platformy.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z prowadzeniem konta na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej jest Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu (dalej: „my”). 

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu założenia i prowadzenia konta na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej oraz korzystania z usług Platformy, w ramach której działa platforma e-learningowa Moodle https://pe.edu.wroclaw.pl oraz usługi Microsoft 365. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych.
 2. Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych.
 3. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych.
 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w dokumencie „Klauzula informacyjna” dostępnym pod linkiem.

§ 7 Postanowienia końcowe

Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany, informacja o aktualizacji treści Regulaminu będzie opublikowana na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej, a nowa wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie https://pe.edu.wroclaw.pl/regulamin. Użytkownik Platformy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Jeżeli Użytkownik Platformy nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej (jeżeli konto zostało utworzone na wniosek Użytkownika Platformy).