Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
Regulamin Zasady strony Uwierzytelni użytkownicy
Polityka prywatności Polityka prywatności Wszyscy użytkownicy
Klauzula informacyjna Inne polityki Uwierzytelni użytkownicy

Podsumowanie

  

Pełna treść polityki

wpe-ckz_logo_skrocone_rgb.png

REGULAMIN -  ZASADY KORZYSTANIA
Z WROCŁAWSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU

§ 1 Zasady ogólne

Definicje:

 1. Wrocławska Platforma Edukacyjna - internetowy system wspomagania procesów edukacyjnych poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość, w ramach którego możliwe jest tworzenie ścieżek edukacyjnych, udostępnianie kursów
  e-learningowych i zarządzanie zasobami związanymi z procesem nauczania. Platforma powstała w oparciu o narzędzie Moodle, będące środowiskiem nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępnym przez przeglądarkę internetową. Częścią Platformy jest usługa Microsoft 365, z którą zintegrowane jest narzędzie Moodle.
 2. Użytkownik Platformy - uczniowie, nauczyciele i pracownicy wrocławskich jednostek oświatowych.
 3. Administrator Platformy - osoba odpowiedzialna za poprawne funkcjonowanie Platformy, posiadająca najszerszy zakres uprawnień np. tworzenia, usuwania kursów, zmiany ustawień systemowych Platformy Edukacyjnej, udzielania uprawnień innym Użytkownikom.
 4. Menedżer – osoba posiadająca uprawnienia do tworzenia kategorii kursów oraz tworzenia, modyfikowania i usuwania kursów.
 5. Autor kursu - osoba mająca możliwość tworzenia własnych kursów na Platformie i modyfikacji ich zawartości.
 6. Prowadzący - osoba mająca możliwość modyfikacji i edycji zawartości kursu, którego jest twórcą i oceniania prac uczestników kursu.
 7. Prowadzący bez praw edycji – osoba bez praw edycji, może uczestniczyć w kursach i oceniać Studentów, ale nie może wprowadzać zmian edycyjnych.
 8. Student – osoba, która może uzyskać dostęp i uczestniczyć w kursach.
 9. Uwierzytelniony użytkownik – Wszyscy zalogowani użytkownicy.
 10. Uwierzytelniony użytkownik na stronie głównej – Wszyscy zalogowani użytkownicy na stronie głównej kursu.
 11. Kurs - materiały dydaktyczne zapisane w postaci elektronicznej do wspomagania nauczania "konwencjonalnego" lub prowadzenia kursów zdalnych przez Internet.

§ 2 Utworzenie konta Użytkownika Platformy

 1. O konto na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej mogą ubiegać się wszyscy uczniowie, nauczyciele/pracownicy wrocławskich placówek oświatowych. Wypełniony wniosek, którego wzór dostępny jest pod poniższymi linkami, należy złożyć w sekretariacie placówki oświatowej, do której uczęszcza uczeń lub pracuje nauczyciel/pracownik.
 2. Konto na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej może również utworzyć jednostka oświatowa, do której uczęszcza uczeń / pracuje pracownik, bez papierowego wniosku. Wówczas pierwsze logowanie musi odbyć się przez stronę https://pe.edu.wroclaw.pl i po zalogowaniu wymagana jest elektroniczna akceptacja regulaminu, polityki prywatność i klauzuli informacyjnej. W przypadku kont dzieci poniżej 16 roku życia, pierwsze logowanie oraz akceptację polityk musi wykonać rodzic / opiekun prawny.

§ 3 Prawa i obowiązki Użytkowników Platformy Edukacyjnej

 1. Użytkownik Platformy Edukacyjnej ma prawo w szczególności do:
 • korzystania z oferty Platformy Edukacyjnej, w tym do uczestnictwa w prowadzonych Kursach;
 • konsultacji z Prowadzącym kurs w przypadku pytań, sugestii oraz problemów jak również zadawania pytań i innych aktywności w ramach Platformy Edukacyjnej.
 1. Zabrania się Użytkownikowi Platformy Edukacyjnej w szczególności:
 • przekazywania za pośrednictwem Platformy jakichkolwiek materiałów niezgodnych    z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, lub mogących zachęcać innych Uczestników kursu do zachowania uznawanego za przestępstwo lub inne naruszenie prawa;
 • podejmowania prób złamania hasła innych Użytkowników Platformy, czy też do uzyskania nie przysługujących mu praw dostępu do Platformy.
 1. Użytkownik Platformy Edukacyjnej ma obowiązek przestrzegania zasad dopuszczalnych działań w czasie korzystania z usługi Microsoft 365, dostępnych na stronie https://privacy.microsoft.com/pl-pl
 2. W przypadku ujawnienia treści/materiałów, które wskazują na naruszenie prawa Użytkownik zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie Podmiotowi prowadzącemu Platformę Edukacyjną.

§ 4 Odpowiedzialność Podmiotu prowadzącego Platformę Edukacyjną

 1. Osoby zamieszczające materiały na Platformie Edukacyjnej ponoszą odpowiedzialność za treści w niej umieszczone. Centrum Kształcenia Zawodowego informuje, że materiały zawarte na Platformie Edukacyjnej mogą zawierać błędy i nieścisłości oraz, że nie są one weryfikowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego lub jego przedstawicieli.
 2. Podmiot prowadzący nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów ani wiarygodności rad, opinii, schematów, oświadczeń, rysunków szkiców lub innych informacji wyświetlanych na stronach Platformy lub rozpowszechnianych za jej pośrednictwem. Użytkownik Platformy akceptuje fakt, że korzystając z materiałów opublikowanych na Platformie działa na własną odpowiedzialność.

§ 5 Ochrona praw autorskich

 1. Platforma edukacyjna Moodle funkcjonuje w ramach licencji "Creative Commons. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0". Licencja uprawnia do: kopiowania i rozpowszechniaj treści w dowolnym medium i formacie, zmieniania i tworzenia innego materiału dla dowolnego celu, także komercyjnego. Przetworzone materiały należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany.
 2. Na Platformie Edukacyjnej wolno zamieszczać tylko te materiały, do których Użytkownik Platformy posiada prawa autorskie. Użytkownik Platformy Edukacyjnej udziela licencji na korzystanie z utworu na zasadach określonych w ust. 1. Szczegółowe zasady dotyczące udzielania licencji „Creative Commons” znajdują się na stronie internetowej: http://creativecommons.pl/wybierz-licencje/.
 3. W przypadku zamieszczenia całości bądź fragmentów materiałów osób trzecich wymagane jest podanie źródła. Wymagane jest również podanie informacji o warunkach licencyjnych lub dołączona pisemna zgoda autora na zamieszczenie materiałów na Platformie Edukacyjnej Moodle. Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).
 4. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez Użytkowników Platformy mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez Prowadzącego Kurs, Menedżera lub Administratora Platformy, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszych zasad korzystania z Platformy Edukacyjnej. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów niezwiązanych z programem Kursu. Udostępnianie Konta osobom trzecim jest zabronione i może skutkować zablokowaniem konta.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z prowadzeniem konta na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej będzie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław,
- przez e-mail: sekretariat@ckz.edu.pl,
- telefonicznie: 071 798 67 00.

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław,
- przez e-mail: iod.ckz@wroclawskaedukacja.pl.

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu założenia konta na portalu internetowym „Wrocławska Platforma Edukacyjna” oraz korzystania z usług portalu, w ramach, którego działa platforma e-learningowa Moodle https://pe.edu.wroclaw.pl oraz usługa Microsoft 365. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą zawierasz z chwilą pierwszego logowania i akceptacji Regulaminu (art. 6  ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych). 

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, będziemy przechowywać przez okres posiadania przez Ciebie konta użytkownika na Portalu, ale nie dłużej niż przez rok od ukończenia nauki/pracy w jednostce oświatowej prowadzonej przez Gminę Wrocław.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług IT. Jednym z nich jest firma Microsoft, która jednak przechowuje dane związane ze świadczeniem usług na terytorium Unii Europejskiej. Ponadto wrocławskie jednostki  oświatowe odpowiadają za zbieranie i weryfikację wniosków o utworzenie konta oraz założenie konta. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Źródło danych

Jeżeli posiadałeś konto na portalu „Wrocławska Edukacja”, to za Twoją zgodą dokonamy przeniesienia danych osobowych z komponentu Microsoft 365 tego portalu, których administratorem jest Gmina Wrocław.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia na adres email: iod.ckz@wroclawskaedukacja.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe podawane przez Użytkownika w ramach Kursu, w którym uczestniczy, są dostępne dla wszystkich uczestników Kursu, na podstawie zgody Użytkownika.
 2. Podmiot prowadzący Platformę Edukacyjną zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian niniejszych zasad użytkowania Platformy. W przypadku zmiany, informacja
  o aktualizacji treści Zasad będzie opublikowana, a nowa wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie https://pe.edu.wroclaw.pl/regulamin. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Zasadami w nowym brzmieniu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowego brzmienia Zasad powinien zaprzestać korzystania z Platformy Edukacyjnej.

Podsumowanie

Polityka prywatności

Pełna treść polityki

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Informacje ogólne

 1. Usługodawcą wrocławskiej platformy edukacyjnej zwanej dalej „Platformą” jest Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu zwany dalej „Centrum Kształcenia Zawodowego”.
 2. Platforma wykorzystuje narzędzie Moodle dostępne pod adresem https://pe.ewu.wroclaw.pl, zintegrowane z usługę Microsoft 365 dostępną pod adresem https://portal.office.com.
 3. Platforma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”);
  3. poprzez gromadzenie logów serwera WWW przez Usługodawcę.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Platformy.
 2. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.
 3. Zasady zachowania poufności informacji usługi Microsoft 365 dostępne są na stronie https://privacy.microsoft.com/pl-pl

§ 3. Informacja o plikach cookies

 1. Czym są pliki cookies (ciasteczka).

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku stron wymagających logowania i do monitorowania aktywności odwiedzających. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytywanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

 1. Strona https://pe.edu.wroclaw.pl korzysta z plików cookies w celach:

Sesyjnych (utrzymywanie sesji użytkownika Platformy "po zalogowaniu", dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła). Właściciel plików cookies: Centrum Kształcenia Zawodowego.

 1. Jak wyłączyć pliki "cookies" w przeglądarce internetowej?

Internet Explorer

Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność

link

Firefox

Narzędzia > Opcje > Prywatność

link

Chrome

Ustawienia > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści

link

Opera

Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

link

Safari

Ustawienia > Preferencje > Prywatność

link

link

 1. Użytkownik wyraża zgodę na zapis lub odczyt plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 2. Więcej informacji na temat plików cookies:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
  http://wszystkoociasteczkach.pl/

§ 4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania platformy.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Platformy nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

§ 5. Logi Moodle

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie Moodle. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Platformą i zapewnieniu bezpieczeństwa danych.
 2. Dane są kojarzone z zalogowanymi użytkownikami.

§ 6. Pozyskiwanie danych osobowych

 1. Korzystanie z Platformy przez Użytkowników wymaga wypełnienia wniosku o utworzenie konta, na którym należy podać: imię, nazwisko oraz nazwę jednostki oświatowej, w której uczy się uczeń lub pracuje nauczyciel/pracownik. Dodatkowo przetwarzana będzie nazwa konta, adres e-mail. Nie jest wymagane podanie innych danych osobowych.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław,

- przez e-mail: sekretariat@ckz.edu.pl,

- telefonicznie: 071 798 67 00.

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław,

- przez e-mail: iod.ckz@wroclawskaedukacja.pl.

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu założenia konta na portalu internetowym „Wrocławska Platforma Edukacyjna” oraz korzystania z usług portalu, w ramach, którego działa platforma e-learningowa Moodle https://pe.edu.wroclaw.pl oraz usługa Microsoft 365. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą zawierasz z chwilą pierwszego logowania i akceptacji Regulaminu (art. 6  ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, będziemy przechowywać przez okres posiadania przez Ciebie konta użytkownika na Portalu, ale nie dłużej niż przez rok od ukończenia nauki/pracy w jednostce oświatowej prowadzonej przez Gminę Wrocław.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług IT. Jednym z nich jest firma Microsoft, która jednak przechowuje dane związane ze świadczeniem usług na terytorium Unii Europejskiej. Ponadto wrocławskie jednostki oświatowe odpowiadają za zbieranie i weryfikację wniosków o utworzenie konta oraz założenie konta. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Źródło danych

Jeżeli posiadałeś konto na portalu „Wrocławska Edukacja”, to za Twoją zgodą dokonamy przeniesienia danych osobowych z komponentu Microsoft 365 tego portalu, których administratorem jest Gmina Wrocław.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia na adres email: iod.ckp@wroclawskaedukacja.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Podsumowanie

  

Pełna treść polityki

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław,

- przez e-mail: sekretariat@ckz.edu.pl,

- telefonicznie: 071 798 67 00.

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław,

- przez e-mail: iod.ckz@wroclawskaedukacja.pl.

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu założenia konta na portalu internetowym „Wrocławska Platforma Edukacyjna” oraz korzystania z usług portalu, w ramach, którego działa platforma e-learningowa Moodle https://pe.edu.wroclaw.pl oraz usługa Microsoft 365. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą zawierasz z chwilą pierwszego logowania i akceptacji Regulaminu (art. 6  ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, będziemy przechowywać przez okres posiadania przez Ciebie konta użytkownika na Portalu, ale nie dłużej niż przez rok od ukończenia nauki/pracy w jednostce oświatowej prowadzonej przez Gminę Wrocław.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług IT. Jednym z nich jest firma Microsoft, która jednak przechowuje dane związane ze świadczeniem usług na terytorium Unii Europejskiej. Ponadto wrocławskie jednostki  oświatowe odpowiadają za zbieranie i weryfikację wniosków o utworzenie konta oraz założenie konta. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Źródło danych

Jeżeli posiadałeś konto na portalu „Wrocławska Edukacja”, to za Twoją zgodą dokonamy przeniesienia danych osobowych z komponentu Microsoft 365 tego portalu, których administratorem jest Gmina Wrocław.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia na adres email: iod.ckp@wroclawskaedukacja.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.